Dofinansowania

Podstawowe informacje o tym, w jaki sposób można ubiegać się o dofinansowanie

do likwidacji barier architektonicznych i technicznych.

Szanowni Państwo,
dziękujemy za okazane zainteresowanie naszą ofertą. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że urządzenia znajdujące się w naszej ofercie podlegają dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Fundusz ten jest funduszem celowy, powołanym na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. z myślą o osobach niepełnosprawnych, których szeroko rozumiana rehabilitacje zawodowa i społeczna daje szansę na funkcjonowanie w społeczeństwie. Z tego względu Fundusz dofinansowuje likwidację barier architektonicznych i technicznych. Bariery architektoniczne są to wszelkie utrudnienia występujące w budynku o jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Z kolei bariery techniczne to wszelkie przeszkody jakie wynikają z braku zastosowania lub niedostosowania odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tych barier powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić  wydajniejsze jej funkcjonowanie.
Podstawowy katalog sprzętu urządzeń i robót z zakresu likwidacji barier architektonicznych i technicznych, jest dość szeroka i w szczególności dotyczy: zakupu, dostawy oraz montażu urządzeń: podnośnika pionowego, krzesełka dźwigowego, platformy przyschodowej, szyn najazdowych (nie wymaga montażu) oraz innych gwarantujących pokonywanie różnicy poziomów. Fundusz dofinansuje również zakup schodołazu, podnośnika sufitowego, podnośnika wannowego oraz transportowo-kąpielowego. Urządzenia te są w naszej stałej ofercie.
O dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które: mają trudności w poruszaniu się, są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym zamieszkują.
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych może być przyznawane co roku.
Dofinansowanie takie przysługuje osobom niepełnosprawnym, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim właściwego lekarza specjalisty, bądź innego specjalisty, np. logopedy, psychologa. Dofinansowanie likwidacji barier technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON.
Uzyskanie dofinansowania na w/w bariery, jest możliwe przez złożenie odpowiedniej dokumentacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS) lub Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), zlokalizowanym w miejscu Państwa zameldowania. Istnieje również możliwość, niezależnego ubiegania się o dofinansowanie w Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy, które również posiadają środki na pomoc osobom niepełnosprawnym.
Co zrobić, aby otrzymać dofinansowanie? Procedura ubiegania się o dofinansowanie przebiega w kilku punktach, mianowicie:
•    złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami,
•    analiza formalna i merytoryczna wniosku przez pracownika MOPS lub PCPR,
•    wizja lokalna w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej przeprowadzona przez pracowników PCPR lub MOPS,
•    informacja dla Wnioskodawcy o sposobie rozpatrzenia wniosku wraz z określeniem dodatkowej dokumentacji niezbędnej do podjęcia decyzji o wysokości dofinansowania,
•    analiza merytoryczna PCPR lub MOPS dostarczonej dokumentacji uzupełniającej przez Wnioskodawcę,
•    informacja końcowa o wysokości przyznanego dofinansowania,
•    podpisanie umowy między Wnioskodawcą a PCPR lub MOPS,
•    realizacja przedsięwzięcia (inwestycji),
•    zgłoszenie zakończenia prac,
•    dostarczenie do PCPR lub MOPS dokumentów rozliczeniowych (faktury),
•    wizja lokalna wykonanego przedsięwzięcia,
•    wypłata należnego dofinansowania
•    informacja do osoby niepełnosprawnej o rozliczeniu umowy.


Złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania wraz z wymaganymi załącznikami:
•    zaświadczenie lekarskie uzasadniające potrzebę likwidacji barier,
•    potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
•    potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego,
•    oświadczenie o dochodach,
•    faktura pro-forma lub kosztorys na wnioskowany sprzęt przygotowany przez pracowników LiftProfil.

Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli osoba ubiegająca się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub osoba ta była, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tej osoby.


W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy Państwa do kontaktu

z naszym działem techniczno-handlowym.
 

Maksymalna wysokość dofinansowania likwidacji w/w barier wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia,
nie więcej jednak niż wysokość 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.